Regulamin

 1. REGULAMIN KLUBU BUSINESSWOMEN CLUB

 2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BUSINESSWOMENCLUB.PL

 

 

 

REGULAMIN KLUBU „BUSINESSWOMEN CLUB”

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) ustala zasady uczestnictwa w Klubie ”Businesswomen Club” (zwanym dalej także „Klubem”), należącym do magazynu Businesswoman & life. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.businesswomanclub.pl  oraz na zamkniętej Platformie Klubu.PREAMBUŁA

 

 1. Klub „Businesswoman Club” należy do Magazynu Businesswoman & life i jest przeznaczony dla członków zarządów, rad nadzorczych, prokurentów, dyrektorów, managerów, osób zasiadających na wysokich stanowiskach oraz właścicieli firm. 

§ 1

Cel i misja Klubu

 1. Celem Klubu jest integracja środowiska biznesowego między innymi w oparciu o zamkniętą platformę internetową, która stwarza płaszczyznę do budowania i podtrzymywania relacji; umożliwia nawiązanie kontaktu z innymi osobami o podobnej pozycji zawodowej i społecznej, zapewnia dostęp na korzystnych warunkach do wybranych dóbr i usług, w ramach przygotowywanych specjalnie dla członków Klubu ofert.

§ 2

 Organizacja Klubu

 1. Organizatorem i administratorem Klubu jest Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Dobrej 7 lok użytkowy 4 (KRS 0000442473) (zwana dalej Fundacją, „Organizatorem Klubu” lub „Administratorem”).

 2. Biuro organizacyjne Klubu mieści się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej.

 3. Spotkania Klubowe odbywają się w całej Polsce i będą organizowane wyłącznie dla członków Klubu przez Partnerów Klubu, członków Klubu oraz lokalne struktury Klubu.

 4. Członek Klubu oraz Spółka Uprawniona mogą się kontaktować z administracją  Klubu drogą mailową – redakcja@businesswomanlife.pl.

 

§ 3

Członkostwo w Klubie

 1. Klub przeznaczony jest dla przedstawicieli spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych, fundacji, działalności gospodarczych. Członkami Klubu nie mogą być osoby figurujące w Krajowym Rejestrze Karnym oraz osoby mające związki z działaniami lub wydarzeniami mogącymi naruszyć dobre imię Klubów bądź Administratora.

2 .Członkiem Klubu nie może być osoba, która prowadzi działalność konkurencyjną względem Klubu. Administrator Klubu ma prawo odmówić przyjęcia danej osoby w poczet członków Klubu z powodu prowadzenia przez nią działalności konkurencyjnej. Działalnością konkurencyjną w stosunku do Klubu jest organizowanie i/lub prowadzenie klubów lub platform internetowych przeznaczonych dla  członków zarządów,  rad nadzorczych, prokurentów, dyrektorów i/lub właścicieli spółek.

 1.  Warunki opisane w ust. 1 - 2 powyżej  stanowią Kryteria Członkowskie.

 2. Członkostwo można wykupić na jeden rok („Okres Członkostwa”)

 3. Członek Klubu może dokonać wyboru jednego z kilku pakietów, z którymi związane są określone przywileje („Pakiet Członkowski”): Executive, Premium oraz Diamond, opisanych w Załącznikach nr 1 – 3 do Regulaminu.

§ 4

Przyjęcie do Klubu

 1. Klub jest organizacją zamkniętą, do której mają dostęp jedynie jego Członkowie.

 2. Proces uzyskiwania członkostwa w Klubie obejmuje następujące etapy: (i) rejestracji przez daną osobę stosownie do ust. 4 poniżej, (ii) weryfikacji spełniania przez zgłaszającą się osobę Kryteriów Członkowskich, stosownie do § 5 poniżej, (iii) dokonania przelewu opłaty za Okres Członkowski zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 7 poniżej.

 3. Zarząd Klubu może odmówić przyznania członkostwa z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 3 oraz § 11 ust. 5 pkt (ii) Regulaminu.

 4. Rejestracja, o której mowa w ust. 2  pkt. (i) powyżej, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie informacyjnej Klubu http://www.businesswomanclub.pl/pakiety i przesłanie go Administratorowi na tej stronie.

 5. Rejestracja w serwisie Klubu stanowi akceptację Regulaminu Klubu, Regulaminu Platformy Klubowej „Regulaminy”).

 6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze złożeniem przez osobę dokonującą rejestracji deklaracji o niekaralności oraz nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Klubu.

 7. Opłata członkowska – w celu potwierdzenia tożsamości zgłaszającej się osoby – powinna być dokonana przelewem z konta osobistego tej osoby lub konta firmowego lub Spółki Uprawnionej. W przypadku płatności dokonywanej przez Spółkę Uprawnioną, tytuł przelewu powinien wskazywać osobę, za którą dokonywana jest płatność. Dokonanie płatności opłaty członkowskiej w sposób niezgodny z niniejszym ustępem nie jest uważane za jej opłacenie. W takim wypadku Administrator zwróci wpłaconą kwotę, a proces rejestracji zostaje wstrzymany do czasu uiszczenia opłaty zgodnie z Regulaminem.

 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego przez daną osobę oznacza zawarcie z tą chwilą umowy o świadczenie usług przez Klub, w zakresie wynikającym z Regulaminów, pomiędzy Administratorem a osobą ubiegającą się o członkostwo w Klubie. Powyższa umowa zostaje zawarta pod warunkami rozwiązującymi: (i) negatywnej weryfikacji spełniania przez daną osobę Kryteriów Członkowskich lub (ii) braku dokonania opłaty członkowskiej, stosownie do ust. 7 powyżej, w terminie wskazanym w ust. 9 poniżej. Spełnienie się któregokolwiek z ww. warunków powoduje automatyczne rozwiązanie umowy.

 9. Członek Klubu zostanie powiadomiony e-mailem o pozytywnym wyniku weryfikacji Kryteriów Członkowskich. Dokonanie opłaty zgodnie z Regulaminem jest jednoznaczne z przyznaniem danej osobie statusu Członka Klubu.

 10. W przypadku niespełniania przez daną osobę Kryteriów Członkowskich Administrator powiadomi ją o tym fakcie osobnym e-mailem.

 

§ 5

Weryfikacja kryteriów przynależności do Klubu

 1. Klub weryfikuje spełnienie Kryteriów Członkowskich w następującym zakresie: (i) spełniania przez daną spółkę Kryterium Spółki Uprawnionej, (ii) powiązań danej osoby fizycznej ze Spółką Uprawnioną, (iii) spełniania przez daną osobę kryteriów osobistych określonych w §§ 3 i 11 Regulaminu.

 2. Kryterium Spółki Uprawnionej weryfikuje się na podstawie: (i) aktualnego odpisu z KRS dostępnego on-line, i/lub (ii) oficjalnych dokumentów Spółki Uprawnionej dostarczonych przez ten Podmiot Administratorowi, w szczególności sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, i/lub (iii) oficjalnych komunikatów publikowanych przez Spółkę Uprawnioną, zawierających dane podlegające weryfikacji. Dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim mogą być przesłane Administratorowi skanem na adres e-mail: redakcja@businesswomanlife.pl. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do wiarygodności  przesłanego formularza bądź w razie jego nieczytelności, Administrator ma prawo zażądać dostarczenia przez Spółkę Uprawnioną ww. dokumentów w formie papierowej.

 3. Status Właściciela, członka zarządu, rady nadzorczej oraz prokurenta w stosunku do Spółki Uprawnionej weryfikuje się na podstawie: (i) aktualnego odpisu z KRS dostępnego on-line, lub (ii) zaświadczenia przesłanego Administratorowi przez Spółkę Uprawnioną potwierdzającego status danej osoby i jej związek z tą Spółką. Zdanie drugie i trzecie ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 4. Administrator dokonuje weryfikacji kryteriów osobistych, o których mowa w §§ 3 i 11 Regulaminu, w oparciu o posiadaną przez siebie wiedzę w tym zakresie oraz deklarację osoby dokonującej rejestracji, następującej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

Karta członkowska

 1. Każdy Członek Klubu ma prawo do otrzymania karty członkowskiej – karty klubowej

 2. Karta klubowa opatrzona jest numerem karty oraz imieniem i nazwiskiem Członka Klubu.

 3. Klub wysyła kartę Członkowi za pośrednictwem poczty (listem poleconym), na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, w terminie 21 dni od dnia wpływu opłaty członkowskiej na rachunek Administratora.

 4. Karta klubowa wydawana jest na czas trwania wykupionego pakietu.

 5. Karta klubowa służy m.in. do identyfikacji okaziciela przy wejściu na spotkania, identyfikacji przy kontaktach z Partnerami i oferentami, jak również przy zakupach i korzystaniu z usług.

 6. Dostępność różnych korzyści związanych z członkostwem, w szczególności w zakresie nabywania dóbr i usług, może być uzależniona przez dostawców tych dóbr i usług od posiadania i okazania karty klubowej.

 7. Z karty klubowej może korzystać wyłącznie członek Klubu, któremu karta została wydana.

 8. Niezależnie od karty klubowej, Klub może wydawać kartę rodzinną, z której poza członkiem Klubu może korzystać także jego małżonek/partner życiowy. Wydanie karty rodzinnej uzależnione jest od decyzji danego członka Klubu, wyrażonej w odpowiedzi na e-maila Administratora, o którym mowa w §4 ust. 9 powyżej.

 

§ 7

Przywileje Członków Klubu

 1. Członkostwo  w Klubie zapewnia, we wszystkich Pakietach Członkowskich, w okresie działania elektronicznej Platformy Klubowej i zgodnie z jej funkcjonalnościami i Regulaminem Platformy:

a) dostęp do Platformy Klubowej wraz z posiadaniem na tej platformie własnego dedykowanego profilu (konta);

b) możliwość nawiązywania kontaktów oraz wymiany informacji pomiędzy Członkami Klubu, jak również możliwość prezentowania informacji za pośrednictwem własnego profilu;

c) dostęp do wybranych treści znajdujących się na Platformie Klubowej;

 1. Członkostwo w Klubie zapewnia także, we wszystkich Pakietach Członkowskich:

a) możliwość uczestnictwa w Spotkaniach Klubowych (wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Klub oraz Partnerów Klubu, innych członków Klubu lub Uprawnione Spółki), na warunkach, w formule uczestnictwa oraz dostępności określonych dla danego Spotkania;

b) możliwość uczestnictwa w ligach sportowych (np. tenisowej, squashowej, golfowej, brydżowej, strzeleckiej, itp.) stopniowo powstających w Klubie, w zależności od aktywności Członków Klubu;

c) możliwość udziału w wyjazdach organizowanych przez Partnerów Klubu, na warunkach, w formule uczestnictwa oraz dostępności określonych dla danego wyjazdu;

d) możliwość udziału w akcjach i programach społecznych, organizowanych dla Członków Klubu, na warunkach, w formule uczestnictwa oraz dostępności określonych dla danej akcji czy programu;

e) dostęp do wynegocjowanych ofert dóbr i usług na warunkach określonych przez danego Partnera lub oferenta oraz zgodnie z opisem w danym Pakiecie;

f) możliwość powoływania się na członkostwo w Klubie.

 1. Administrator  nie gwarantuje spełnienia przez Platformę Klubową i Klub zindywidualizowanych oczekiwań członków Klubu, w szczególności w zakresie liczby członków, możliwych do uzyskania przez nich kontaktów, nawiązywania znajomości, itp.

 2. Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, wiadomości tekstowych bądź elektronicznych informacji, przesyłanych przez Klub, na temat aktualności w Klubie oraz ofert i okazji przygotowanych przez Partnerów Klubu.

 3. Informacje dotyczące aktywności w Klubie, statusu Aktywnego Członka Klubu i warunki jego otrzymania oraz związane z tym przywileje uaktualniane są przez Klub na bieżąco i udostępniane w Centrum Pomocy na Platformie Klubowej.

 

§ 8

§ 9

Opłaty za Pakiety Członkowskie

 1. Członkostwo w Klubie jest odpłatne, za wyjątkiem członkostwa honorowego.

 2. Odpłatność uzależniona jest od wybranego Pakietu Członkowskiego.

 3. Cennik i zakres świadczeń Klubu w ramach danego Pakietu Członkowskiego podany jest w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

 4. Opłatę z tytułu członkostwa w Klubie może wnieść członek Klubu lub Spółka Uprawniona, z którą Członek jest powiązany, w rozumieniu §3 ust. 2 Regulaminu.

 5. Opłata wnoszona jest za cały Okres Członkowski, z góry.

 6. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi dla wpłacającego, według jego życzenia, fakturę VAT lub rachunek.

 

§ 10

Obowiązki Członka Klubu

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 2. Członek Klubu zobowiązuje się ponadto do:

a) poszanowania prywatności innych Członków Klubu;

b) informowania Organizatora Klubu:

(i) o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do Członkostwa w Klubie

(ii) o wszelkich zmianach danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie procedury nabywania Członkostwa, w szczególności adresów do korespondencji elektronicznej;

(iii) o jakichkolwiek problemach związanych z funkcjonowaniem Klubu;

c) nieudostępniania konta do Platformy Klubowej osobom trzecim;

d) nieprzekazywania zaproszeń na wydarzenia organizowane dla Członków Klubu przez Klub lub za pośrednictwem Klubu osobom nienależącym do Klubu;

e) zachowania poufności w zakresie informacji i zdarzeń mających miejsce w Klubie lub z nim związanych.

 1. Korzystanie przez Członka Klubu z korzyści oferowanych przez Partnerów lub innych podmiotów współpracujących, w tym w ramach transakcji dokonywanych na odległość, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Partnera  oraz dedykowanych danemu Partnerowi/podmiotowi współpracującemu linii telefonicznych, następuje na podstawie regulaminów świadczenia usług przez danego Partnera/podmiot współpracujący dostępnych na jego stronie internetowej  i/lub podstronie utworzonej na Platformie.

 2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż podjęcie kontaktu z przedstawicielem Partnera/podmiotu współpracującego (w kontekście lub z powołaniem się na Członkostwo i stosowne przywileje, łączące się z faktem Członkostwa, u Partnera/podmiotu współpracującego), za pośrednictwem dedykowanych linii telefonicznych, formularzy on-line bądź osobiście w miejscu sprzedaży dóbr lub usług przez Partnera/podmiot współpracujący, stanowi akceptację regulaminu świadczenia usług przez Partnera/podmiot współpracujący, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Organizator i Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi kontaktami członka Klubu i zawartymi transakcjami pomiędzy Klubowiczami i Partnerami.

 

§ 11

Ustanie Członkostwa w Klubie

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: (i) rezygnacji Członka, stosownie do ust. 3 poniżej, (ii) śmierci Członka (iii) upływu aktualnego Okresu Członkowskiego, jeśli mimo spełniania Kryteriów Członkowskich Członek Klubu nie wykupił kolejnego Okresu Członkowskiego.

 2. Członkostwo ustaje także na skutek: (i) zaprzestania pełnienia przez Członka Klubu funkcji w zarządzie, radzie nadzorczej, prokurenta w Spółce Uprawnionej – z chwilą zakończenia danego Okresu Członkowskiego, za wyjątkiem Członków Klubu mających status Aktywnych Członków, (ii) utraty statusu Właściciela firmy – z chwilą zakończenia aktualnego Okresu Członkowskiego, (iii) upływu dwóch Okresów Członkowskich, na które członkostwo danej osoby zostało przedłużone ze względu na status Aktywnego Członka, o ile w tym czasie nie nabyła ponownie uprawnień, od których zależy spełnienie Kryteriów Członkowskich, (iv) na skutek wypowiedzenia członkostwa przez Zarząd Klubu – ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja. Rezygnacja jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o której mowa w §4 ust. 8 Regulaminu.

 4. Umowę, o której mowa w ust. 3 powyżej, Klubowicz można wypowiedzieć listownie, faksem bądź e-mailem. Wypowiedzenie powinno zawierać wszystkie dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku formy pisemnej – własnoręczny czytelny podpis Klubowicza.

 5. Wypowiedzenie członkostwa przez Zarząd Klubu może nastąpić w wypadku: (i) co najmniej trzykrotnie powtarzających się przypadków naruszenia Regulaminu, (ii) gdy działania członka Klubu w życiu zawodowym bądź prywatnym skutkują naruszeniem dobrego imienia bądź interesów Klubu lub Administratora Klubu – ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie członkostwa następuje drogą e-mailową na adres wskazany przez członka podczas rejestracji.

 6. Z dniem wygaśnięcia członkostwa w Klubie, dana osoba traci wszelkie przywileje związane z członkostwem.

 7. Z dniem wygaśnięcia członkostwa Administrator ma także prawo:

a) dezaktywować profil danego członka na Platformie Klubowej;

b) unieważnić kartę klubową danego członka oraz – o ile była wydana – kartę rodzinną;

c) usunąć nazwisko byłego już członka z wszelkich list uprawniających do korzystania ze świadczeń klubowych (o ile listy takie zostały sporządzone).

 1. Członkostwo nie podlega zawieszeniu. Członek Klubu, który nie wyraża chęci korzystania ze świadczeń Klubu, a jednocześnie nie chce rezygnować z członkostwa, może zaprzestać korzystania z usług klubowych, z zastrzeżeniem skutków zaprzestania aktywności w Klubie.

 2. Rezygnacja bądź ustanie członkostwa na jakiejkolwiek  podstawie, nie uprawnia byłego członka do żądania zwrotu opłaty członkowskiej za niewykorzystaną część Okresu Członkowskiego.

 

§ 12

Partnerzy Klubu

 1. Partnerami Klubu są różnego rodzaju podmioty prywatne, które działają w branżach sprzedaży dóbr i usług, a także organizacje i instytucje oraz inne podmioty, które współpracują z Klubem w celu realizacji jego celów.

 2. Partnerzy Klubu wymienieni są na stronach informacyjnych Klubu.

 

§ 13

Warunki korzystania z Platformy Klubowej

 1. Korzystanie z serwisu internetowego Klubu przez członków Klubu następuje zgodnie z dostępnym na stronie tego serwisu oddzielnym regulaminem („Regulamin Platformy Klubowej”).

 2. Regulamin Platformy Klubowej stanowi część składową umowy o świadczenie usług przez Klub.

 

§ 14

Władze Klubu

 1. Władzami Klubu jest Zarząd i Rada Klubu.

 2. Zarząd Klubu powołuje i odwołuje Organizator Klubu. Zarząd Klubu reprezentuje Klub  na zewnątrz oraz w relacjach z Organizatorem i Członkami Klubu.

 3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu;

b) powoływanie Rady Klubu zgodnie z ust. 4 poniżej;

c) przyjmowanie oraz wykluczanie Członków Klubu, w oparciu o zasady określone przez Regulamin;

d) kontakt z Członkami Klubu, odpowiadanie na pytania, informowanie o nowych inicjatywach;

e) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków na cele charytatywne i o zaangażowaniu społecznym;

f) podejmowanie decyzji w przedmiocie otwarcia lokalnych biur Klubu;

g) podejmowanie decyzji co do pakietu usług oferowanych aktualnie Członkom Klubu oraz zamieszczanie aktualnych pakietów na stronie Platformy Klubowej.

 1. Rada Klubu składa się każdorazowo z maksymalnie 30-40 członków i jest wybierana spośród Członków Klubu. Członkostwo w Radzie jest rotacyjne. Kadencja Rady trwa 1 rok. Pierwsza Rada zostanie wybrana spośród Członków Założycieli, a kryterium ich wyboru stanowi skala zaangażowania w proces propagowania idei Klubu. Następne Rady będą składać się z najbardziej aktywnych przewodniczących z 2-5 osobowych Lokalnych Rad Klubu, zakładanych w miastach w całej Polsce.

 2. Do kompetencji Rady Klubu należy przekazywanie Zarządowi rad, uwag i sugestii dotyczących życia klubowego, kierunku rozwoju usług na rzecz członków Klubu i podejmowania inicjatyw klubowych.

 3. Lokalna Rada Klubu stanowi ciało doradcze Klubu. Jej zadaniem jest aktywizowanie lokalnego środowiska biznesu.

 4. Poza Zarządem i Radą Klubu, powołuje się także Stały Komitet Doradczy. W skład Komitetu wchodzą osoby reprezentujące różne środowiska top-menedżerskie, mające duże doświadczenie organizacyjne w inicjatywach networkingowych oraz konsultanci ds. biznesu i mediów.

 5. Zadaniem Stałego Komitetu Doradczego jest bieżące wspieranie Zarządu radą we wszystkich sprawach mających strategiczne znaczenie dla Klubu.

 6. Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Klubu, Stałego Komitetu Doradczego  publikowany jest na stronie internetowej Klubu.

 

§ 15

Ochrona danych osobowych

 1. Osoba dokonująca rejestracji w Klubie, poprzez złożenie podpisu w odpowiednim miejscu na formularzu albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych, a także danych dotyczących dokonanych aktywności w Klubie przez: Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu ul. Dobra 7 LU 4, 00-384 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r.,  poz. 1182 ze zm.).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z członkostwem z Klubie.

 3. Brak zgód, o których mowa w ust. 1  powyżej, może uniemożliwiać skorzystanie z niektórych funkcji Klubu.

 4. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie potwierdzenie Członka Klubu, iż został poinformowany:

a) o Administratorze jego danych osobowych, którym jest Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu ul. Dobra 7 LU 4, 00-384 Warszawa,

b) o adresie i pełnej nazwie Administratora danych (jak w §2 ust. 1 i §15 ust. 1 Regulaminu),

c) o celu zbierania danych,

d) o prawie wglądu do danych oraz żądania ich aktualizowania i poprawiania albo usunięcia danych zebranych niezgodnie z przepisami prawa.

§ 16

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może ulegać zmianom.

 2. Członkowie Klubu będą informowani o wszelkich zmianach Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem następującym po dniu opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Klubu, z poniższym zastrzeżeniem.

 4. Zmiany Regulaminu ograniczające lub eliminujące uprawnienia członków Klubu związane z kartą członkowską przyznaną przed daną zmianą Regulaminu, nie mają zastosowania do tych członków. W takim wypadku uprawnienia te pozostają ważne i skuteczne do upływu ważności karty członkowskiej, z której przyznaniem dotychczasowe  uprawnienia są związane.

 

Warszawa, dnia 22.02.2015r.

——————

Wykaz załączników:

1. Korzyści członka Klubu w ramach pakietu Executive

2. Korzyści członka Klubu w ramach pakietu Premium

3. Korzyści członka Klubu w ramach pakietu Diamod

4. Korzyści Członków Założycieli Klubu

5. Przywileje Członków Honorowych Klubu

6. Cennik opłat członkowskich.

——————

Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu

Pakiet Executive

Obejmuje większość korzyści dostępnych w Klubie, przede wszystkim osobistych. Klubowicz korzystający z pakietu Executive w czasie działania elektronicznej Platformy Klubowej będzie mógł (na Platformie):

 1. prowadzić własny profil i konto,

 2. nawiązywać kontakty oraz wymieniać informacje pomiędzy Członkami Klubu, jak również prezentować informacje za pośrednictwem własnego profilu– zgodnie z ustawieniami prywatności kont Członków Klubu na Platformie,

 3. mieć dostęp do wybranych treści znajdujących się na Platformie,

 4. uczestniczyć w trzech grupach tematycznych, hobbystycznych oraz regionalnych na Platformie (od momentu ich utworzenia),

 

Klubowicz ma zapewnione:

 1. Otrzymanie karty Businesswoman Club upoważniająca do otrzymywania zniżek i promocji w sieciach partnerskich klubu

 2. Otrzymanie certyfikatu członkostwa w Businesswoman Club

 3. Bezpłatną prenumeraty magazynu Businesswoman & life

 4. Otrzymywanie aktualnych informacji o zniżkach, promocjach

 5. Bezpłatny udział w otwartych wydarzeniach ( kongresy) magazynu Businesswoman & life, z wykluczeniem zamkniętych wydarzeń organizowanych na zlecenie partnerów.

 6. Otrzymanie dwóch inspirujących książek

 7. Działania social media: zamieszczenie 3 newsów pr-owych na temat prowadzonej firmy/produktu na fanpagach: Biznes w kobiecym stylu, Businesswoman & life, Przedsiębiorcza Mama.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Klubu

Pakiet Premium

Klubowicz korzystający z pakietu Premium w czasie działania elektronicznej Platformy Klubowej będzie mógł (na Platformie):

 1. prowadzić własny profil i konto,

 2. nawiązywać kontakty oraz wymieniać informacje pomiędzy Członkami Klubu, jak również prezentować informacje za pośrednictwem własnego profilu– zgodnie z ustawieniami prywatności kont Członków Klubu na Platformie,

 3. mieć dostęp do wybranych treści znajdujących się na Platformie,

 4. uczestniczyć w dowolnej liczbie grup tematycznych, hobbystycznych oraz regionalnych na Platformie (od momentu ich utworzenia),

 

A także, Klubowicz ma zapewnione:

 1. Otrzymanie karty Businesswoman Club upoważniająca do otrzymywania zniżek i promocji w sieciach partnerskich klubu

 2. Otrzymanie certyfikatu członkostwa w Businesswoman Club

 3. Bezpłatną prenumeraty magazynu Businesswoman & life

 4. Otrzymywanie aktualnych informacji o zniżkach, promocjach

 5. Bezpłatny udział w otwartych wydarzeniach ( kongresy) magazynu Businesswoman & life, z wykluczeniem zamkniętych wydarzeń organizowanych na zlecenie partnerów.

 6. Otrzymanie dwóch inspirujących książek

 7. Działania social media: zamieszczenie 3 newsów pr-owych na temat prowadzonej firmy/produktu na fanpagach: Biznes w kobiecym stylu, Businesswoman & life, Przedsiębiorcza Mama.

 8. Wysłanie newslettera z dowolną promocją businesswoman

 9. Określenie indywidualnego stylu businesswoman i zakupy ze stylistką

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Klubu

Pakiet Diamond

Klubowicz korzystający z pakietu Diamond w czasie działania elektronicznej Platformy Klubowej będzie mógł (na Platformie):

 1. prowadzić własny profil i konto,

 2. nawiązywać kontakty oraz wymieniać informacje pomiędzy Członkami Klubu, jak również prezentować informacje za pośrednictwem własnego profilu– zgodnie z ustawieniami prywatności kont Członków Klubu na Platformie,

 3. mieć dostęp do wybranych treści znajdujących się na Platformie,

 4. uczestniczyć w dowolnej liczbie grup tematycznych, hobbystycznych oraz regionalnych na Platformie (od momentu ich utworzenia),

 A także, Klubowicz ma zapewnione:

 1. Otrzymanie karty Businesswoman Club upoważniająca do otrzymywania zniżek i promocji w sieciach partnerskich klubu

 2. Otrzymanie certyfikatu członkostwa w Businesswoman Club

 3. Bezpłatną prenumeraty magazynu Businesswoman & life

 4. Otrzymywanie aktualnych informacji o zniżkach, promocjach

 5. Bezpłatny udział w otwartych wydarzeniach ( kongresy) magazynu Businesswoman & life, z wykluczeniem zamkniętych wydarzeń organizowanych na zlecenie partnerów.

 6. Otrzymanie dwóch inspirujących książek

 7. Działania social media: zamieszczenie 3 newsów pr-owych na temat prowadzonej firmy/produktu na fanpagach: Biznes w kobiecym stylu, Businesswoman & life, Przedsiębiorcza Mama.

 8. Wysłanie newslettera z dowolną promocją businesswoman

 9. Określenie indywidualnego stylu businesswoman i zakupy ze stylistką

 10. Zamieszczenie 1 stronicowego wywiadu z businesswoman na łamach magazynu Businesswoman & life

 11. Nagranie filmu promującego działalność businesswoman w ramach projektu: „Nie czekaj na księcia z bajki, załóż własny biznes”.Załącznik nr 4 do Regulaminu Klubu

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Klubu

Pakiet Członka Honorowego

Klubowicz korzystający z pakietu Członka Honorowego w czasie działania elektronicznej Platformy Klubowej będzie mógł (na Platformie):

 1. prowadzić własny profil i konto,

 2. nawiązywać kontakty oraz wymieniać informacje pomiędzy Członkami Klubu, jak również prezentować informacje za pośrednictwem własnego profilu– zgodnie z ustawieniami prywatności kont Członków Klubu na Platformie,

 3. mieć dostęp do wybranych treści znajdujących się na Platformie,

 4. uczestniczyć w dowolnej liczbie grup tematycznych, hobbystycznych oraz regionalnych na Platformie (od momentu ich utworzenia),

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Klubu

Cennik

Opłaty członkowskie w Businesswoman Club (w PLN, w przeliczeniu na jeden rok):

Abonament

Pakiet Executive

 

Pakiet Premium

 

Pakiet Diamond

 

899

1999

4999 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO „Businesswoman Club”

§ 1
Cel serwisu internetowego „Businesswoman Club”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki korzystania z serwisu internetowego o adresie www.businesswomanclub.pl („Serwis”), którego administratorem jest Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu ul. Dobra 7 LU 4, 00-384 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442473, NIP: 5242755673. Kontakt e-mail: redakcja@businesswomanlife.pl.

 2. Serwis jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. 2013 r., poz. 1422) i polega na udostępnieniu osobom posiadającym indywidualne konta (profile) w Serwisie („Użytkownicy”) przestrzeni Serwisu w celu wymiany informacji, zamieszczania oraz publicznego prezentowania przygotowanych i wybranych przez Użytkowników publikacji, wypowiedzi, zdjęć, nagrań audio i video, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego. Serwis obejmuje ponadto umożliwienie uczestnictwa w forach wymiany opinii, zgodnie z § 4 poniżej.

 3. Serwis przeznaczony jest również dla podmiotów gospodarczych, będących partnerami Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu lub oferentami oraz innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej („Partnerzy”), którzy mogą posiadać w nim indywidualną podstronę (tzw. fanpage) i/lub dostęp do niektórych modułów w celu komunikowania się z Użytkownikami, zamieszczania plików i treści, jak również ofert handlowych przeznaczonych dla Użytkowników. Zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu stosuje się odpowiednio do Partnerów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

 4. Fundacja Międzynarodowy Inkubator Biznesu nie jest twórcą ani nadawcą zamieszczanych w Serwisie treści, w tym wypowiedzi lub komentarzy, a jedynie udostępnia przestrzeń i narzędzia do publikacji wybranych przez Użytkowników materiałów.

 5. Celem Serwisu jest stworzenie platformy informacyjnej dla środowiska związanego z rynkiem biznesowym skupionego w „Businesswoman Club”, umożliwiającej wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów zawodowych, dostęp do szerokiego zasobu bazy informacji i możliwość prezentowania przez Użytkowników szerszemu gronu własnych publikacji, zdjęć, nagrań. 

§ 2
Warunki korzystania z Serwisu. Wymagania sprzętu.

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba, która:

a) jest członkiem Klubu lub Partnerem (przy czym Partner będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną działa poprzez swojego przedstawiciela, za którego ponosi odpowiedzialność, a za Użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się zarówno Partnera, jaki i jego poszczególnego przedstawiciela),

b) otrzymała indywidualne zaproszenie do uczestnictwa w Klubie w charakterze innym niż członek Klubu, albo

c) otrzymała zgodę Administratora na dostęp do Serwisu.

Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Serwisu. Przez działalność konkurencyjną należy rozumieć wszelkie projekty i inicjatywy mające na celu zrzeszenie lub innego rodzaju interakcję menedżerów, dyrektorów, przedsiębiorców i ludzi biznesu, udostępniające swym członkom przestrzeń internetową w szczególności w celu wzajemnej komunikacji i podejmowania wspólnych inicjatyw. Administrator może wyjątkowo wyrazić zgodę na korzystanie z Serwisu osobie prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Serwisu.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed przesłaniem w ramach Serwisu jakichkolwiek treści, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem i jego akceptację oraz zgodę na jego przestrzeganie. Skutek akceptacji Regulaminu dla Partnera będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez przedstawiciela Partnera. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie www.businesswomanclub.pl.

 2. Członkostwo w Klubie można uzyskać po dokonaniu rejestracji w Klubie i pozytywnej weryfikacji spełniania przez daną osobę kryteriów członkowskich, uregulowanych w regulaminie Klubu. Po zakończeniu procesu otrzymywania Członkostwa w Klubie, Administrator tworzy dla danego Członka Klubu indywidualne konto („Konto”) i przesyła dane dostępowe do Konta (hasło, login). Powyższe nie dotyczy Partnera, który nie dokonuje rejestracji w Klubie, a otrzymuje od Administratora dostęp do własnej podstrony na podstawie odrębnej umowy. Z Konta może korzystać jedynie uprawniony do niego Użytkownik. Nie wolno korzystać z Konta innej osoby, zakładać konta dla innej osoby, jak też przenieść (odpłatnie lub nieodpłatnie) swego Konta na osobę trzecią.

 3. Rejestracja w Klubie, o której mowa w ust. 4 powyżej, polega na wpisaniu w formularzu rejestracyjnym rzeczywistych, zgodnych z prawdą, danych osoby, wymienionych w § 5 ust. 3 poniżej. Dane te stworzą profil Użytkownika. Podanie danych nieprawdziwych lub niekompletnych stanowi naruszenie Regulaminu.

 4. Użytkownik będący członkiem Klubu może być umieszczony przez Administratora na liście Uprawnionych, obejmującej ich imiona i nazwiska. Lista jest ogólnie dostępna w Serwisie, umożliwiając wysłanie do określonych osób zaproszenia do grona znajomych, jednakże nie zawiera informacji, czy dany Uprawniony rzeczywiście posiada Konto w Serwisie.

 5. Każdy Użytkownik posiada swój unikalny login i hasło, umożliwiające autoryzację Użytkownika w Serwisie oraz dostęp do Konta. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Serwisu za pomocą loginu i hasła.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Klub stanowi zamkniętą społeczność, a dostęp do niego i do Serwisu jest limitowany. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony oraz nieujawniania osobom trzecim danych służących do autoryzacji w Serwisie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki takiego ujawnienia powyższych danych. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o nieautoryzowanym użyciu swojego Konta bądź uzyskaniu dostępu do loginu lub hasła przez osoby nieuprawnione. W przypadku Partnerów nie stanowi nieautoryzowanego dostępu do podstrony logowanie się za pomocą tego samego loginu i hasła przez wszystkie osoby reprezentujące Partnera, w szczególności pracowników upoważnionych przez niego do prowadzenia podstrony w Serwisie.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich zmianach danych teleadresowych podanych podczas rejestracji w Klubie oraz niezbędnych do dokonania doręczeń, pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy podane w procesie przyjmowania do Klubu.

 8. Użytkownik może bez wskazania przyczyny wyrejestrować się z Serwisu. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres mailowy Administratora wskazany w Serwisie. Wyrejestrowanie następuje ze skutkiem natychmiastowym bądź na koniec miesiąca, w którym Użytkownik złoży oświadczenie o wyrejestrowaniu, według wyboru Użytkownika. Przesłanie wiadomości przez Użytkownika z żądaniem wyrejestrowania z Serwisu uprawnia Administratora do dezaktywacji profilu Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, albo na koniec miesiąca w zależności od opcji wybranej przez Użytkownika. Dezaktywacja Konta Użytkownika nie powoduje usunięcia treści i plików zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika do dnia dezaktywowania Konta. Dezaktywacja podstrony Partnera następuje w wyniku zakończenia umowy zawartej między Partnerem a Fundacją Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu.

 9. Wyrejestrowanie z Serwisu nie oznacza automatycznej utraty członkostwa w Klubie. Członkostwo w Klubie regulowane jest na podstawie odrębnego regulaminu.

 10. Fundacja Międzynarodowy Inkubator Biznesu zastrzega sobie możliwość pozostawiania w systemie komputerowym Użytkowników plików cookies bądź innych plików posiadających tę samą funkcję użytkową. O fakcie używania plików, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator informuje na stronie Serwisu.

 11. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z indywidualnego Konta przesyłane mogą być na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie procesu rejestracji w Klubie, albo opublikowane na stronie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż powyższe sposoby przesyłania informacji mają równoważny skutek. Użycie w Regulaminie określenia „adres e-mailowy Użytkownika” oznacza jego adres e-mailowy podany w procesie rejestracji w Klubie.

 12. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail, lub też w drodze wiadomości tekstowej, telefonicznie bądź na indywidualne Konto, wiadomości od Fundacji Międzynarodowy Inkubator Biznesu dotyczących spraw związanych z użytkowaniem/ funkcjonowaniem Serwisu, Konta użytkownika w Serwisie bądź dostępnych w Serwisie funkcjonalności, a także aktualności związanych z Klubem, w tym ofert i korzyści od Partnerów dla członków Klubu.

 13. Uruchomienie oraz korzystanie z Serwisu wymaga komputera podłączonego do internetu umożliwiającego obsługę m.in. przeglądarki internetowej Chrome w wersji 37 lub nowszej, Firefox w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 25 lub nowszej, MS Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Safarii w wersji 7.1 lub nowszej. Umieszczane przez Użytkownika w Serwisie zdjęcia nie mogą być większe niż 3,5 MB, a maksymalna wielkość plików audio i video nie może przekraczać 5 MB.

 

§ 3
Korzystanie z Serwisu i konta Użytkownika

 1. Użytkownik może w tym samym czasie posiadać tylko jedno Konto, chyba że Administrator utworzy Użytkownikowi więcej niż jedno Konto z przeznaczeniem na różne, ustalone z Administratorem, cele. W takim wypadku do wszystkich tych kont zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

 2. Zamieszczenie jakichkolwiek treści i materiałów na stronie Serwisu równoznaczne jest z ich publicznym udostępnieniem w ramach Serwisu. W szczególności, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) zamieszczone w Serwisie materiały lub treści mogą być dostępne szerokiej liczbie użytkowników, (ii) inni użytkownicy mogą komentować oraz pobierać na dysk własnych komputerów materiały i treści zamieszczone przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyłączy te możliwości. Użytkownik powinien powstrzymać się od publikacji materiałów i treści, co do których chciałby zachować poufność, może też – odpowiednio do poziomu ochrony danych treści

 3. Publikowane w Serwisie wypowiedzi i opinie Użytkownika zamieszczane są w ich oryginalnym brzmieniu. Administrator nie dokonuje w przesyłanych treściach żadnych zmian, a ponadto nie dokonuje sprawdzenia ich prawdziwości, rzetelności ani kompletności. Przesyłane treści stanowią wyłącznie poglądy Użytkowników i nie odzwierciedlają opinii Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu.

 4. Przesyłane przez Użytkowników treści pojawiają się w Serwisie według kolejności ich wpływu. Z uwagi na ograniczenia czasowe i przestrzeni Serwisu, Administrator zastrzega możliwość pojawienia się w Serwisie ograniczonej liczby treści.

 5. Publikowanie treści na stronach Serwisu jest dobrowolne i nie uprawnia Użytkowników do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 6. Użytkownik nie ma prawa prowadzenia na stronach Serwisu działalności reklamowej lub marketingowej, której celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług. Nie dotyczy to opinii Użytkownika na temat danej usługi, towaru bądź podmiotu gospodarczego, zamieszczonej w ramach oceny jakości bądź w formie polecania innym Użytkownikom. Naruszenie powyższego punktu stanowi naruszenie Regulaminu. Nie dotyczy to Partnera, a w szczególności umieszczania przez niego w odpowiednich modułach ofert i okazji adresowanych do Użytkowników, z opisem własnych produktów lub usług.

 7. Użytkownik potwierdza, iż Administrator nie ma obowiązku przechowywania treści Użytkownika po usunięciu jego Konta.

 8. Administratorowi przysługuje prawo prowadzenia na stronach Serwisu działalności promocyjnej, marketingowej, jak również charytatywnej, w tym emisji reklam dowolnego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji tekstów, zdjęć, filmów i komentarzy zamieszczonych na stronach Serwisu przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu emisji reklam na stronach Serwisu.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu, przy czym dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 5 godzin w każdym tygodniu jego udostępniania.

 10. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie gwarantuje jego działania bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów. Ponadto, Administrator nie gwarantuje bezawaryjnego działania i stałej dostępności poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Administrator ma prawo do modyfikacji, dodawania lub usuwania poszczególnych funkcjonalności Serwisu, jak również dodawania lub usuwania stron partnerskich w zależności od aktualnego stanu Partnerów.

 11. Administrator może zamieszczać w Serwisie linki i odniesienia do innych stron internetowych, w szczególności Partnerów. Użytkownik ma prawo, ale nie obowiązek, korzystania z linków oraz odniesień i ponosi ryzyko takiego korzystania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których następuje przekierowanie z Serwisu ani za ewentualne szkody użytkowników powstałe w związku z wykorzystaniem linków i odniesień. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w jakimkolwiek innym serwisie / stronie szczegółowego linku do Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 12. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Nie dotyczy to Partnerów.

 13. Administrator może wprowadzać na stronach Serwisu dodatkowe odpłatne usługi i funkcjonalności, z których Użytkownik ma prawo korzystać ponosząc odpowiednie opłaty.

 14. Serwis nie jest przeznaczony do przeprowadzania transakcji nabycia dóbr i usług. Dostępne w Serwisie, w szczególności na podstronach Partnerów, okazje lub oferty stanowią jedynie informacje przeznaczone dla Użytkownika. W przypadku chęci skorzystania z danej okazji / oferty Użytkownik otrzymuje dane kontaktowe do danego Partnera bądź zostaje przekierowany na jego stronę w celu dokonania transakcji. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z przedmiotową transakcją.

 

§ 4
Warunki uczestnictwa w forum oraz prowadzenia blogów

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość dostępu i uczestnictwa w forum wymiany opinii, obejmującym m.in. komentarze zamieszczane pod materiałami publikowanymi w Serwisie („Forum”).

 2. W przypadku, gdy na danym Forum dopuszcza się możliwość identyfikowania się pseudonimem, Użytkownik nie może używać jako pseudonimu wyrażenia powszechnie uznawanego za wulgarne, jak również oznaczenia komercyjnego lub celowo podobnego do loginu innego użytkownika.

 3. Umieszczenie komentarza w Serwisie jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację komentarza na stronach Serwisu bez prawa do wynagrodzenia.

 4. Serwis umożliwia Użytkownikom wymianę opinii oraz dyskusję na dowolne tematy. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści, w tym pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, ani nie ingeruje w przebieg dyskusji, zastrzega sobie jednak takie prawo. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze zamieszczane przez Użytkowników na forach Serwisu. Użytkownik zamieszcza komentarze na własną odpowiedzialność. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z opinii wyrażanych na forach przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

 5. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, jak również przepisów prawa. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od umieszczania na stronach Serwisu komentarzy naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich, jak również treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, uznanych powszechnie za naganne moralnie, oraz treści naruszających zasady Netykiety.

 6. Do umieszczania komentarzy na Forum mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, w tym dotyczące odpowiedzialności Użytkownika, usuwania treści i blokowania Użytkownikowi dostępu do Konta lub materiałów.

 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Serwisu wpisów nie posiadających treści.

 8. Użytkownikom naruszającym Regulamin Administrator ma prawo blokować możliwość komentowania i umieszczania treści w Serwisie. Użytkownicy mogą w ramach Serwisu uczestniczyć w grupach o określonych wspólnych zainteresowaniach. Utworzyć daną grupę może tylko Administrator. Administrator nie ma obowiązku moderowania grupy. Administrator zastrzega sobie prawo likwidacji grupy, której działania naruszają Regulamin bądź przepisy prawa. Partnerzy nie są uczestnikami grup.

 9. Użytkownik kontaktuje się z innymi użytkownikami, jak też korzysta z treści zamieszczonych przez innych użytkowników, na własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez powyższe działania Użytkownika. W przypadku uznania przez Administratora, iż możliwość kontaktów między użytkownikami lub korzystanie przez Użytkownika z usług Serwisu: (i) stanowi zagrożenie dla realizacji celów Serwisu (ii) zakłóca jego funkcjonowanie, (iii) jest sprzeczne z Regulaminem Klubu (iv) szkodzi interesom Polski (v) narusza interesy lub dobre imię Administratora lub (vii) narusza Regulamin bądź przepisy prawa, może ograniczyć lub wyłączyć możliwość nawiązywania kontaktów przez Użytkowników bądź dostępność określonych usług dla Użytkownika.

 10. Niektórzy Użytkownicy mają prawo prowadzenia bloga. Do prowadzenia bloga stosuje się postanowienia Regulaminu, w tym dotyczące możliwości blokowania dostępu do bloga i usuwania jego treści.

 11. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad niniejszego Regulaminu podczas komentowania lub prowadzenia bloga za pośrednictwem zakładki „Informacja Zwrotna” dostępnej w Serwisie bądź funkcji „Zgłoś naruszenie”.

 

§ 5

Polityka prywatności

 1. Rejestrując się w Klubie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu ul. Dobra 7 LU 4, 00-384 Warszawa, w celu realizacji przez Fundację usług, w tym usług świadczonych w Serwisie.

 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników niezbędnych do realizacji celu Serwisu.

 3. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną jest dobrowolne, brak podania lub utrzymania w Serwisie kompletnych danych uniemożliwia jednak dokonanie rejestracji/otrzymania członkostwa w Klubie, a w konsekwencji założenie Konta w Serwisie. Dane konieczne do rejestracji obejmują: (i) imię i nazwisko użytkownika, (ii) adres zamieszkania, (iii) adres korespondencyjny, o ile jest inny niż adres zamieszkania, (iv) adres e-mail, (v) numer telefonu kontaktowego. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, adresu zameldowania. Wszelkie pozostałe dane widoczne na dokumencie, jak wizerunek, wzrost, kolor oczu, imiona rodziców, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia, powinny zostać zakryte w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez Administratora. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zakrycia zbędnych danych użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich danych, które udostępnił Administrator.

 4. Z żądaniem przedstawienia stosownych dokumentów Administrator może wystąpić w każdym czasie. Żądanie może zostać przesłane użytkownikowi drogą e-mailową. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć kopie dokumentów w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania stosownego żądania od Administratora. Odmowa bądź brak przesłania kopii żądanych przez Administratora dokumentów stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Administratora do tymczasowego zawieszenia bądź usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu. Ponadto, w takim przypadku Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 5. Dokonując rejestracji (i akceptując tym samym Regulamin), Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Administrator w ramach działania Serwisu pozyskuje dane użytkowników, takie jak adresy IP, loginy, adres e-mail oraz inne (w tym m.in. korzystając z plików cookies), w celu usprawnienia Serwisu, jak też dostosowania usług i funkcji Serwisu do potrzeb użytkowników. Wyłączenie możliwości pozyskiwania tych danych (np. poprzez dezaktywację plików cookies) spowoduje niemożliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego funkcji.

 7. Administrator nie pozyskuje i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub innych środków płatności, z których korzystają Użytkownicy. Ewentualne płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów osób trzecich. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i/lub polityką prywatności tych osób przed skorzystaniem z ich usług.

 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu, innym niż korzystanie z usług Serwisu, danych identyfikujących innych Użytkowników bez ich uprzedniej wyraźnej zgody. Powyższe dotyczy również wykorzystywania lub udostępniania danych osób niebędących użytkownikami Serwisu, z wyłączeniem danych Partnerów podanych do publicznej wiadomości w Serwisie.

 9. Poza danymi, o których mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może umieścić w Serwisie inne dane osobowe jednakże czyni to na własne ryzyko. Administrator dochowa staranności w celu zabezpieczenia powyższych danych osobowych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne ujawnienie szerszej liczbie użytkowników Serwisu czy innym osobom trzecim.

 

§ 6
Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich (takich jak dobra osobiste, prawa autorskie i innych, których naruszenie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną). W szczególności, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane / udostępnione treści, za ich formę i zawartość. Użytkownik może publicznie udostępniać oraz wykorzystywać wyłącznie treści, do których posiada prawa bądź skuteczną i ważną zgodę podmiotu uprawnionego do ich wykorzystywania. Dotyczy to również wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.

 2. Za działanie sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, bądź dobrymi obyczajami uznaje się w szczególności masowe wysyłanie pakietów do stron Administratora, masowe pobieranie całości lub części zawartości Serwisu, wszelkie inne działania skutkujące obniżeniem sprawności strony internetowej Fundacji Międzynarodowy Inkubator Biznesu, korzystanie przy przeglądaniu i przeszukiwaniu stron Serwisu z robotów bądź podobnego oprogramowania, umieszczanie treści zawierających wirusy, itp. W przypadku podjęcia takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania mu dostępu do Serwisu oraz dokonania stosownego zgłoszenia sprawy organom ścigania.

 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu przez podmioty trzecie, którym Użytkownik umożliwił dostęp do swojego konta w Serwisie.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto oraz Serwis. Użytkownik ma obowiązek zamieszczania na swym Koncie informacji zgodnych z prawdą i aktualnych. Zdjęcie profilowe użytkownika nie może przedstawiać osoby trzeciej.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika treści i materiały, w tym cytaty i inne teksty, zdjęcia, komentarze, jak również za sposób i cel wykorzystania przez Użytkownika materiałów i treści udostępnionych przez innych Użytkowników.

 6. W przypadku pozyskania wiarygodnej informacji o zamieszczaniu przez Użytkownika treści, których charakter lub sposób udostępnienia narusza prawo, Administrator ma prawo podjąć jedną z czynności, o których mowa w ust. 10 poniżej.

 7. Umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści i materiałów (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane) jest równoznaczne z przyznaniem przez użytkownika Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu, nieodpłatnej, zbywalnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji), na terytorium Polski i poza jej granicami, obejmującej prawo do: (i) zamieszczania lub publikowania takich treści w Serwisie, równoznacznego z publicznym udostępnianiem, (ii) powielania tych treści za pomocą wszelkich znanych środków i technik, (iii) rozpowszechniania tych treści oraz korzystania z zawartości Serwisu w celach promocyjnych i marketingowych odnoszących się do Klubów, przy czym Administrator może rozpowszechniać ogólne idee, wyciągi lub kompilacje z treści umieszczanych w Serwisie bez konieczności wskazania ich autorów. Rozpowszechnianie w całości treści, do których Użytkownikowi przysługuje prawo autorskie, może nastąpić bez wskazania nazwiska autora, chyba że Użytkownik wyrazi oczekiwanie podania tych danych. Administrator powiadomi Użytkownika o intencji rozpowszechnienia danego utworu z prośbą o decyzję Użytkownika w przedmiocie ujawnienia jego autorstwa. Powyższe nie dotyczy Partnerów. Użytkownik akceptuje, iż umieszczenie w Serwisie dowolnych treści jest jednoznaczne z ich pozostawieniem w Serwisie lub także w pamięci komputerów innych Użytkowników, którzy pobrali dane treści, także po dezaktywacji Konta przez Administratora lub zaprzestaniu korzystania z niego przez Użytkownika. Nie dotyczy to treści zamieszczanych przez Partnerów, w szczególności odnoszących się do ofert i okazji oraz opisu usług i produktów Partnera, które mogą być modyfikowane i usuwane według jego potrzeb i uznania.

 8. Użytkownik Serwisu może przeglądać zawartość Serwisu, jednakże utrwalanie tej zawartości w jakiejkolwiek formie lub rozpowszechnianie jej bez wyraźnej zgody Administratora lub innego Użytkownika jest zabronione.

 9. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe tego Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej, w tym wymiaru sprawiedliwości.

 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a także gdy działanie bądź zaniechanie Użytkownika jest: (i) sprzeczne z Regulaminem Klubu (ii) szkodzi interesom Polski (iii) narusza interesy lub dobre imię Administratora, Administrator ma prawo według własnego wyboru: (i) zablokować dostęp do treści naruszających; (ii) zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta; (iii) usunąć powyższe treści lub (iv) zdezaktywować Konto. Dezaktywacja Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług Serwisu.

 11. Czynności opisane powyżej mogą zostać wykonane po uprzednim wezwaniu Użytkownika na adres e-mail do niezwłocznego zaprzestania działań niezgodnych z prawem lub Regulaminem, chyba że z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub w celu uniknięcia znacznej szkody, Administrator będzie zobowiązany do podjęcia ich w trybie natychmiastowym.

 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu oraz jego zawartości, a także z działań Administratora zgodnych z niniejszym Regulaminem, w tym ust. 10 powyżej. W szczególności, Użytkownicy, korzystając z Serwisu oraz zapisując jakąkolwiek zawartość Serwisu, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, w tym w systemach komputerowych Użytkowników lub utraty danych wskutek korzystania z Serwisu lub zapisywania jego zawartości, jak również ujawnienia treści uznanych przez Użytkownika za poufne, ale umieszczonych w Serwisie, Użytkownikowi nie przysługuje prawo zgłaszania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.

 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność danych Użytkowników. W szczególności Administrator nie ma obowiązku badania zgodności z prawem danych i informacji zamieszczanych przez poszczególnych Użytkowników, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób trzecich wynikłe z nieprawidłowych, niekompletnych bądź nieprawdziwych danych i informacji.

 14. W przypadku podniesienia wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń przez innych Użytkowników bądź osoby trzecie, w związku z treściami zamieszczonymi na Koncie przez Użytkownika, Użytkownik ten zwalnia Administratora ze wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się zwrócić Administratora jakiekolwiek koszty (w tym uzasadnione koszty pomocy prawnej) poniesione w związku ze zgłoszeniem roszczenia, w szczególności na skutek podjętej obrony interesów Administratora.

 15. Znaki towarowe (takie jak nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne, w tym graficzne, oznaczenia) oraz wzory przemysłowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj., Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Jakiekolwiek wykorzystywanie znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotów uprawnionych jest niedopuszczalne.

 

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika usługi Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu nie są wykonywane zgodnie z Regulaminem, Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia do Administratora reklamacji. Użytkownik ma prawo zgłaszać wszelkie naruszenia Regulaminu przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.

 2. Reklamacja powinna zostać przesłana Administratora za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail redakcja@businesswomanlife.pl i określać:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu,
b) zastrzeżenia Użytkownika,
c) okoliczności uzasadniające reklamację,
d) czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
e) ewentualny żądany sposób usunięcia naruszenia.

 1. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. Administrator dołoży starań w celu udzielenia Użytkownikom pomocy w ewentualnych problemach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Wszelkie pytania bądź zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu oraz usług z nim związanych mogą być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail podany w Serwisie. Użytkownik przed przesłaniem pytania lub zastrzeżenia powinien zapoznać się z treścią Centrum Pomocy.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail bądź poprzez komunikat dostępny na Koncie Użytkownika. Użytkownik ma prawo, w terminie 14 dni od chwili poinformowania Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu, zrezygnować z korzystania z Konta w Serwisie, o czym Użytkownik został powiadomiony i wyraża na to zgodę.

 3. W przypadku udostępnienia przez Administratora innej wersji językowej Regulaminu bądź innych dokumentów związanych z Serwisem, użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż stanowi to jedynie udogodnienie, w szczególności nie tworzy po stronie Użytkownika prawa żądania dostarczania wszystkich treści Serwisu w innych wersjach językowych.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy zawartej na podstawie Regulaminu będą rozwiązywane w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 7 Regulaminu. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego według właściwości ogólnej.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2015 r.